Flippers Internacional, responsable del lloc web, posa a la disposició dels usuaris el present document, amb la finalitat de complir les disposicions de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI-CE), i d’informar tots els usuaris del lloc web de les condicions d’ús d’aquest.

Tota persona que accedeix a aquest lloc web és considerat un usuari i es compromet a respectar i complir rigorosament les estipulacions que consten en aquest document, així com qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.

Flippers Internacional es reserva el dret de modificar qualsevol informació que pugui constar en el lloc web, sense que existeixi l’obligació de preavís o d’informar els usuaris d’aquests canvis. S’entén que la publicació en el lloc web de Flippers Internacional és suficient.

Denominació social: Flippers Internacional , S.L.

Nom comercial: Flippers

Domicili social: C/Metal s/n Pol. Can Sunyer, 08740 – Sant Andreu de la Barca (Barcelona), Espanya

CIF / NIF: B-59437178

Telèfon: +34 916 553 070

Adreça electrònica: flippersmad@flippers.es

Inscrita a: Registre Mercantil de Barcelona, tom 20564, foli 065, full B-9325 Inscripció 1ª.

Flippers Internacional s’eximeix de qualsevol responsabilitat que es derivi de la informació publicada en el seu lloc web, sempre i quan aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

El lloc web de Flippers Internacional pot utilitzar galetes o cookies (uns petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de la persona que accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions considerades imprescindibles per al funcionament correcte i la visualització del lloc. Les galetes utilitzades en el lloc web són, en tot cas, de caràcter temporal. La seva única finalitat és optimitzar la seva transmissió posterior i desapareixen quan l’usuari finalitza la sessió. En cap cas s’utilitzaran les galetes per recollir informació de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de llocs web tercers. Atès que Flippers Internacional no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, no assumeix cap responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, Flippers Internacional manifesta que retirarà immediatament qualsevol contingut que pugui contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, retirarà immediatament el redireccionament a aquest lloc web i informarà les autoritats competents sobre el contingut en qüestió.

Flippers Internacional no es responsabilitza de la informació i dels continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre medi que permeti publicar continguts a tercers de forma independent al lloc web de Flippers Internacional. No obstant, i en compliment de les disposicions de l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, Flippers Internacional es posa a disposició de tots els usuaris, les autoritats i les forces de seguretat i col·labora activament a la retirada o en el seu cas el bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. Si l’usuari considera que hi ha continguts al lloc web que puguin ser susceptibles de formar part d’aquesta classificació, se li demana que ho notifiqui immediatament a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi es pot garantir un funcionament correcte els 365 dies de l’any, durant les 24 hores del dia. Tanmateix, Flippers Internacional no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació o que es produeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que impossibilitin l’accés al lloc web.

Flippers Internacional està fermament compromès en el respecte de la normativa espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal. Garanteix el compliment íntegre de les disposicions i de la implementació de les mesures de seguretat establertes en l’art. 9 de la Llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i en el Reglament de desenvolupament de la LOPD.

Flippers Internacional posa a disposició dels usuaris la Política de privadesa de l’entitat i informa els usuaris dels aspectes següents:

  • dades del responsable del tractament;
  • dades tractades;
  • fitxer on s’emmagatzemen;
  • finalitat del tractament;
  • obligatorietat o no de facilitar-les i conseqüències si no es faciliten;
  • els drets de qualsevol usuari i el procediment per exercir-los.

El lloc web, inclòs a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, l’edició, la compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, els logotips, el text i/o els gràfics pertanyen a Flippers Internacional o bé, si escau, disposa de la llicència o l’autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, i estan inscrits en els registres públics corresponents.

Amb independència de la finalitat per a la qual estan destinats, la reproducció total o parcial, l’ús, l’explotació, la distribució i la comercialització requereix en tot cas l’autorització prèvia per escrit per part de Flippers Internacional. Qualsevol ús que no hagi estat autoritzat prèviament per Flippers Internacional es considerarà un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, els logotips, el text i/o els gràfics aliens a Flippers Internacional i que puguin aparèixer en el lloc web pertanyen als seus respectius propietaris i seran aquests els responsables de qualsevol controvèrsia que pugui sorgir al seu respecte. En qualsevol cas, Flippers Internacional compta amb l’autorització expressa i prèvia per part seva.

Flippers Internacional reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual. La seva única menció o aparició en el lloc web no implica l’existència de drets o qualsevol responsabilitat de Flippers Internacional sobre els mateixos, ni tampoc el recolzament, el patrocini o la recomanació per part d’aquest.

Qualsevol observació respecte dels possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol contingut del lloc web es pot comunicar a través de la següent adreça electrònica.

S’aplicarà la legislació espanyola per resoldre totes les controvèrsies o les qüestions relacionades amb el present lloc web o les activitats que s’hi duen a terme i les parts s’hi sotmeten expressament. Els jutjats i els tribunals de la Comunitat de Madrid seran competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionals amb el seu ús.